Thema’s en planning HIS normenkader 2025

HIS normenkader 2025

De minimale eisen die het XIS Keurmerk aan systemen stelt, zijn up-to-date en toekomstbestendig. Daarom wordt het HIS normenkader jaarlijks geüpdatet op basis van de laatste ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Met de goedkeuring van het werkplan 2025 hebben LHV, NHG en InEen de thema’s bepaald die in het nieuwe normenkader extra aandacht krijgen. 

Thema’s HIS normenkader 2025

De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van LHV, InEen en NHG, heeft het werkplan goedgekeurd en drie thema’s geselecteerd die in het volgende HIS normenkader een belangrijke rol spelen. Deze thema’s hebben we inmiddels voorgelegd aan een aantal HIS-leveranciers tijdens een kick-off-overleg op donderdag 14 maart. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Actualiseren van de OPEN-normen
  Programma OPEN is afgerond en daarom moeten de OPEN-normen worden geactualiseerd en ondergebracht bij een nieuwe normensteller. We verwijderen in het nieuwe normenkader alle verwijzingen naar OPEN en de bijbehorende certificering. De beschrijving van de voormalige OPEN-normen wordt waar nodig verduidelijkt. Wijzigingen in het HIS-referentiemodel die betrekking hebben op de voormalige OPEN-normen worden doorgevoerd. Mogelijk komt daarmee de vrijstelling voor het auditen op OPEN-normen voor leveranciers die al OPEN-gecertificeerd zijn, te vervallen.
 • Opnieuw beoordelen eerder vervallen normen
  In totaal hebben 7 normen het definitieve normenkader van 2024 niet gehaald. De komende tijd gaan we deze normen opnieuw beoordelen en komen ze mogelijk terug in het HIS normenkader 2025. 
 • Ontwikkelingen HIPMA-tafel 2023
  De huisartsenkoepels LHV, InEen en NHG, gebruikersvereniging NedHis, leverancierskoepel NedXis, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland monitoren samen alle lopende projecten en initiatieven op digitaliseringsgebied in de eerste lijn. Ook leggen ze vast wat het komende jaar de prioriteiten zijn op de ontwikkelagenda’s van de leveranciers. De komende tijd onderzoeken we of er uit de HIPMA-tafel van 2023 ontwikkelingen zijn die al door leveranciers gerealiseerd zijn en daarmee in aanmerking komen voor het normenkader 2025. 

Planning normenkader 2025

Nieuwe versie HIS normenkader

HIS normenkader 2024.01

Er is een nieuwe versie van het HIS normenkader 2024 verschenen. Deze versie (2024.01) is nu als download beschikbaar op onze website.  

In oktober ontving de stuurgroep van het XIS Keurmerk een brief van NedXis met daarin een aantal inhoudelijke en procedurele klachten. Na zorgvuldige beoordeling en verwerking van deze klachten hebben we een nieuwe versie van het normenkader gemaakt waarin de meeste klachten gehonoreerd zijn. Het gaat hierbij zowel om tekstuele aanpassingen (onder andere in de gebruikte terminologie) als inhoudelijke aanpassingen. 

Geen audit OPEN-normen 

Een belangrijk verschil met de vorige versie is dat de verplichte audit op de OPEN-normen is vervallen. Als een HIS voor programma OPEN is gecertificeerd (Normenkader-ICT-basiseisen- OPEN), dan hoeft het niet opnieuw ge-audit te worden. Dit is conform eerdere afspraken met leveranciers en is nu aangepast in deze versie. Ook zijn vier normen vervallen; één norm wordt verschoven naar het volgende normenkader. Drie normen bleken ontwikkelwensen, waardoor deze nog niet in aanmerking komen voor het keurmerk.  Aangezien leverancier ChipSoft wel op deze vier normen en de OPEN-normen ge-audit is, vermelden wij dit in het Keurmerkregister

Download nieuwe versie normenkader  

Het normenkader 2024.01 is te downloaden via deze link. Op pagina 4 staat een overzicht van de aanpassingen. 

Eerste certificaat XIS Keurmerk uitgereikt

Eerste XIS Keurmerk uitgereikt

Op maandag 18 december is voor de eerste keer een XIS Keurmerk uitgereikt aan een HIS-leverancier. Corine van Geffen, stuurgroeplid van het XIS Keurmerk, en directeur van Stichting LEGIO Martina Bartelink, verblijdden leverancier ChipSoft met het certificaat. 

Vlnr: Nicole Sterk-Versteeg (Teamleider Huisartsenzorg ChipSoft), Mark Lourens (Relatiemanager Huisartsenzorg ChipSoft), Hans Mulder (CEO ChipSoft), Corine van Geffen (stuurgroeplid XIS Keurmerk, bestuurslid InEen), Martina Bartelink (Directeur Stichting LEGIO)

Om de kwaliteit van de huisartsinformatiesystemen een impuls te geven, ontwikkelde Stichting LEGIO op verzoek van de huisartsenkoepels (NHG, LHV en InEen) een keurmerk. Met financiële steun van het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland kon het XIS Keurmerk – na jaren van voorbereiding – in juni van dit jaar officieel van start. 

Bijzonder moment

“Het overhandigen van het eerste keurmerk XIS is een bijzonder moment”, vindt Corine van Geffen, Vicevoorzitter van het bestuur van InEen en stuurgroeplid van het XIS Keurmerk. “ChipSoft heeft blijk gegeven van lef en ambitie.” Ook LEGIO-directeur Martina Bartelink vindt het uitreiken van het eerste certificaat een mijlpaal: “Nog geen enkele andere zorgsector heeft een keurmerk voor de informatiesystemen. Voor ons was ook alles nieuw. Want hoe regel je een keurmerk met elkaar? Wat zijn de minimale normen? Het is een leerproces. Dat we hier vandaag bij ChipSoft het eerste keurmerk kunnen overhandigen is kortom ook voor ons een mooi kerstcadeautje.”

Trots

Hans Mulder, CEO van ChipSoft, is trots dat het relatief nieuwe systeem HiX voor de huisartsenzorg als eerste HIS het keurmerk in ontvangst mag nemen: “Wij omarmen het XIS Keurmerk en soortgelijke initiatieven om innovaties binnen de huisartsenpraktijken te realiseren en om daar bovenop regionale samenwerking en gegevensuitwisseling verder te optimaliseren. Dit alles om de zorgverlener nog efficiënter te ondersteunen en de patiënt nog betere zorg te kunnen bieden. Wat ons betreft is dit pas het begin!”

CMIO/huisarts XIS Keurmerk (4 – 8 uur p/week)

XIS Keurmerk vacature

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Wil jij als Chief Medical Information Officer (CMIO) in de huisartsenzorg een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van eerstelijns informatiesystemen? Lees dan snel verder! 

Over het XIS Keurmerk

Het XIS Keurmerk is ontwikkeld om huisartsen meer grip te geven op de kwaliteit en kosten van hun informatiesystemen en de relatie afnemer-leverancier meer in balans brengen. Het keurmerk is een initiatief van de huisartsenkoepels (LHV, InEen, NHG) en koepel van gebruikersverenigingen NedHIS en wordt ondersteund door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.  

Van september 2018 tot september 2022 heeft Stichting LEGIO op verzoek van de initiatiefnemers een ontwerp gemaakt van het XIS Keurmerk en de invoering ervan en is onder meer een reglement en een concept normenkader opgesteld in nauw overleg met de belangrijkste spelers. De activiteiten zijn nu ondergebracht bij een onafhankelijke keurmerkorganisatie.


Profiel

Als CMIO XIS Keurmerk ben je verantwoordelijk voor het analyseren van informatieprocessen in de huisartsensector en het vertalen van deze processen naar de normenkaders HIS, KIS en HAPIS. Je werkt hierin samen met een informatieanalist en normstellers vanuit diverse organisaties. Daarnaast werk je mee aan het valideren van de normenkaders met de gebruikerspanels en leveranciers en verwerk je de reviews tot een normenkader dat kan worden gebruikt tijdens audits. Je bent in staat om met een helikopterview te kijken naar wat er nodig is voor toekomstbestendige informatiesystemen in de huisartsensector.  

Vereisten

 • Minimaal 3 jaar ervaring als huisarts.
 • Kennis van de zorgsector en de bijbehorende wet- en regelgeving.  
 • Kennis van ICT-systemen en -oplossingen die worden gebruikt in de zorgsector, zoals EPD’s, ECD’s, HIS’en, KIS’en HAPIS’en. 
 • Uitstekende analytische vaardigheden. Je begrijpt complexe bedrijfsprocessen en kunt deze vertalen naar functionele specificaties.  
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden. Je kunt communiceren en samenwerken met stakeholders op verschillende niveaus.  
 • Ervaring met het schrijven van beleidsdocumenten. 
 • Proactieve houding en in staat om zelfstandig te werken. 

Duur van de opdracht

De opdracht duur van 30 juli 2023 tot juni 2025 (met mogelijkheid tot verlenging).  

Inzet                           

Ongeveer 4 – 8 uur per week (op projectbasis) 

Reageren?             

Je kunt niet meer reageren op deze vacature.

“XIS Keurmerk is voorbeeld vergunningenstelsel”

Minister Kuipers komt met een Actieplan om de situatie op de zorg-ict-markt ingrijpend te veranderen. Het plan moet zorgen voor meer openheid, transparantie en innovatie en meer oog voor het publieke belang. De minister noemt het door LEGIO ontwikkelde XIS Keurmerk als voorbeeld voor de basis van een vergunningenstelsel.

De minister wil onder meer af van de vrijblijvendheid in de zorg-ict-sector. In het plan staan daarom niet alleen voorstellen om bestuurders en leveranciers te ondersteunen, maar ook concrete manieren om verbeteringen af te dwingen. Zo overlegt VWS met de NZa over een mogelijk vergunningenstelsel voor toelating van ict-systemen tot de markt. Dat zou kunnen op basis van keurmerken en certificering, mits deze geen al te grote administratieve last opleveren.

XIS Keurmerk

Als voorbeeld haalt Kuipers het door Stichting LEGIO ontwikkelde XIS Keurmerk aan, een keurmerk voor eerstelijns informatiesystemen. De afgelopen jaren heeft LEGIO dit keurmerk vorm gegeven met een ontwerp, normenkader en reglement. Ook is de basis gelegd voor een bijbehorende beheer- en uitvoeringsorganisatie die wordt ondergebracht bij Stichting LEGIO. Voor de financiering heeft LEGIO subsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS. Zodra de financiering rond is, worden de activiteiten voor het keurmerk weer opgepakt.

Uitvoering IZA-afspraken

Het Actieplan van de minister moet de weg vrij maken voor de uitvoering van afspraken die gemaakt zijn in het IZA en de vereisten die de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) stelt. Kijk voor een overzicht van de overige punten uit het Actieplan op Rijksoverheid

Bron: Skipr

Stichting LEGIO rondt project XIS succesvol af

De afgelopen anderhalf jaar heeft Stichting LEGIO in opdracht van huisartsenkoepels LHV, InEen en NHG, een ontwerp gemaakt van een keurmerk voor eerstelijns informatiesystemen: het XIS Keurmerk. Met het keurmerk zien huisartsen in een oogopslag of hun systeem aan de belangrijkste eisen voldoet. Het voordeel voor leveranciers is dat het keurmerk de minimale eisen van de sector bundelt en inzichtelijk maakt.

Het TUO (tijdelijke uitvoeringsorganisatie) XIS projectteam van LEGIO heeft de basis gelegd voor een duurzame uitvoerings- en beheerorganisatie (DUO XIS) met een reglement en beleidsafspraken en heeft het keurmerk een ‘gezicht’ gegeven met een logo en branding. Daarnaast zijn de eerste versies van normenkaders voor HIS’en en HAPIS’en ontwikkeld met normstellers, gebruikers en leveranciers van softwaresystemen in de huisartsensector. Nu de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de eerstelijns koepels, zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie Nederland, alle opgeleverde documenten heeft goedgekeurd, is het TUO XIS project succesvol afgerond en staat alles klaar voor duurzame uitvoering. Een mooie mijlpaal, vindt Eric Scheppink, lid van de raad van bestuur van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en bestuurslid van Stichting LEGIO: “De ontwikkeling van het XIS Keurmerk is van groot belang voor de huisartsensector en wordt door zorgverzekeraars nú al als voorbeeld gezien.” 

Voorbeeld andere zorgsectoren

Peter Jansen, Informatiemanager bij Zorgverzekeraars Nederland, is het met Scheppink eens: “Mooi om te zien dat dit initiatief dat zijn oorsprong vond op de HIMSS Barcelona in 2018 nu daadwerkelijk tot een keurmerk heeft geleid voor onder meer HIS’en. De eerstelijnskoepels zijn wat dat betreft een voorbeeld voor andere sectoren in de zorg. Als zorgverzekeraars willen we net als bij dit keurmerk graag onze bijdrage leveren in andere sectoren die ook al interesse hebben getoond.” 
Het XIS Keurmerk komt nu in een belangrijke volgende fase waarin het daadwerkelijk in gebruik genomen wordt en naamsbekendheid moet opbouwen. Stichting LEGIO heeft voor de financiering van de duurzame beheer- en uitvoeringsorganisatie van het XIS Keurmerk subsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS. 

Achtergrond XIS Keurmerk

Project TUO XIS is voortgekomen uit de roadmap van het gezamenlijke visiedocument Digitalisering Huisartsenzorg 2019 -2022 van InEen, LHV en NHG. In het document beschrijven de koepelorganisaties hoe de digitale infrastructuur huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra kan ondersteunen om de zorg te verbeteren. De conclusie: Om de kwaliteit van de huisartsenzorg de komende jaren van een hoog niveau te houden, moeten XIS’en naadloos aansluiten bij wat er kan en nodig is in de praktijk. En, om een XIS te kunnen kiezen dat voldoet aan de verwachtingen van de beroepsgroep, moet de kwaliteit van een systeem beter inzichtelijk worden. Stichting LEGIO kreeg vervolgens de opdracht om de fundamenten van een keurmerk op te zetten en is gevraagd om het keurmerk duurzaam in te richten.