Skip to content
22 June 2023
XIS Keurmerk officieel van start!

Goede, veilige informatiesystemen zijn onmisbaar in de huisartsenzorg. Om de kwaliteit van deze systemen een impuls te geven hebben de huisartsenkoepels Stichting LEGIO gevraagd een keurmerk te ontwikkelen. Met financiële steun van het ministerie van VWS  en Zorgverzekeraars Nederland kan het XIS Keurmerk nu officieel van start!

Het XIS Keurmerk toetst of huisartsinformatiesystemen voldoen aan een aantal minimale eisen op het gebied van toekomstbestendigheid, gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en gegevensuitwisseling. “Het keurmerk is bedoeld om het gemiddelde niveau van de systemen verder op te schroeven”, zegt Corine van Geffen, Vicevoorzitter van het bestuur van InEen en bestuurder van Stichting LEGIO. “De systemen zijn de ruggengraat van de gemiddelde huisartsenpraktijk en huisartsenpost. En hun rol wordt alleen maar groter, bijvoorbeeld door de groeiende aandacht voor gegevensuitwisseling en de personeelstekorten in de huisartsenzorg. We moeten de kwaliteit van de systemen dus op een hoog niveau houden om ook in de toekomst goede en veilige zorg te kunnen bieden.”

Aansluiting Integraal Zorgakkoord
De komst van het keurmerk sluit aan op de plannen van minister Kuipers om de situatie op de zorg-ICT-markt te veranderen en de weg vrij te maken voor de uitvoering van het IZA en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Kuipers wil dat zorgsectoren en leveranciers samen werken aan meer transparantie, innovatie, minder vrijblijvendheid en meer oog voor het publieke belang. Deze door de minister gewenste samenwerking is in de voorbereidingsfase al tot stand gekomen, vindt Eric Scheppink, lid Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap en bestuurder van Stichting LEGIO: “Ik ben blij dat de leveranciers samen met ons de eerste stappen hebben gezet en onder meer hebben meegedacht over het normenkader, de lijst met minimale eisen waar een systeem aan moet voldoen.”

Vergunningenstelsel
Leveranciers bepalen zelf of ze het XIS Keurmerk willen behalen. Wel overlegt het ministerie van VWS met de NZa over een mogelijk vergunningenstelsel voor de toelating van ICT-systemen tot de markt op basis van keurmerken en certificering. De minister noemde het XIS Keurmerk als voorbeeld. Ook kunnen zorgverzekeraars het keurmerk gaan verankeren in hun inkoopbeleid. Bijvoorbeeld door huisartsen die een systeem met het XIS Keurmerk aanschaffen te belonen.
Naar verwachting kan het eerste certificaat in het vierde kwartaal van dit jaar uitgereikt worden aan een HIS-leverancier, in 2024 zullen de eerste HAPIS-leveranciers waarschijnlijk in het keurmerkregister worden opgenomen.

Organisatie en financiering
Het XIS Keurmerk is een initiatief van de huisartsenkoepels InEen, LHV en NHG en koepel van HIS-gebruikersverenigingen NedHIS. Stichting LEGIO zorgt voor de organisatie en uitvoering. Het XIS Keurmerk ontvangt voor de komende drie jaar financiering van het ministerie van VWS. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) financiert de auditkosten die leveranciers het eerste jaar moeten maken voor certificering.