Thema’s en planning HIS normenkader 2025

HIS normenkader 2025

De minimale eisen die het XIS Keurmerk aan systemen stelt, zijn up-to-date en toekomstbestendig. Daarom wordt het HIS normenkader jaarlijks geüpdatet op basis van de laatste ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Met de goedkeuring van het werkplan 2025 hebben LHV, NHG en InEen de thema’s bepaald die in het nieuwe normenkader extra aandacht krijgen. 

Thema’s HIS normenkader 2025

De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van LHV, InEen en NHG, heeft het werkplan goedgekeurd en drie thema’s geselecteerd die in het volgende HIS normenkader een belangrijke rol spelen. Deze thema’s hebben we inmiddels voorgelegd aan een aantal HIS-leveranciers tijdens een kick-off-overleg op donderdag 14 maart. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Actualiseren van de OPEN-normen
  Programma OPEN is afgerond en daarom moeten de OPEN-normen worden geactualiseerd en ondergebracht bij een nieuwe normensteller. We verwijderen in het nieuwe normenkader alle verwijzingen naar OPEN en de bijbehorende certificering. De beschrijving van de voormalige OPEN-normen wordt waar nodig verduidelijkt. Wijzigingen in het HIS-referentiemodel die betrekking hebben op de voormalige OPEN-normen worden doorgevoerd. Mogelijk komt daarmee de vrijstelling voor het auditen op OPEN-normen voor leveranciers die al OPEN-gecertificeerd zijn, te vervallen.
 • Opnieuw beoordelen eerder vervallen normen
  In totaal hebben 7 normen het definitieve normenkader van 2024 niet gehaald. De komende tijd gaan we deze normen opnieuw beoordelen en komen ze mogelijk terug in het HIS normenkader 2025. 
 • Ontwikkelingen HIPMA-tafel 2023
  De huisartsenkoepels LHV, InEen en NHG, gebruikersvereniging NedHis, leverancierskoepel NedXis, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland monitoren samen alle lopende projecten en initiatieven op digitaliseringsgebied in de eerste lijn. Ook leggen ze vast wat het komende jaar de prioriteiten zijn op de ontwikkelagenda’s van de leveranciers. De komende tijd onderzoeken we of er uit de HIPMA-tafel van 2023 ontwikkelingen zijn die al door leveranciers gerealiseerd zijn en daarmee in aanmerking komen voor het normenkader 2025. 

Planning normenkader 2025

Nieuwe versie HIS normenkader

HIS normenkader 2024.01

Er is een nieuwe versie van het HIS normenkader 2024 verschenen. Deze versie (2024.01) is nu als download beschikbaar op onze website.  

In oktober ontving de stuurgroep van het XIS Keurmerk een brief van NedXis met daarin een aantal inhoudelijke en procedurele klachten. Na zorgvuldige beoordeling en verwerking van deze klachten hebben we een nieuwe versie van het normenkader gemaakt waarin de meeste klachten gehonoreerd zijn. Het gaat hierbij zowel om tekstuele aanpassingen (onder andere in de gebruikte terminologie) als inhoudelijke aanpassingen. 

Geen audit OPEN-normen 

Een belangrijk verschil met de vorige versie is dat de verplichte audit op de OPEN-normen is vervallen. Als een HIS voor programma OPEN is gecertificeerd (Normenkader-ICT-basiseisen- OPEN), dan hoeft het niet opnieuw ge-audit te worden. Dit is conform eerdere afspraken met leveranciers en is nu aangepast in deze versie. Ook zijn vier normen vervallen; één norm wordt verschoven naar het volgende normenkader. Drie normen bleken ontwikkelwensen, waardoor deze nog niet in aanmerking komen voor het keurmerk.  Aangezien leverancier ChipSoft wel op deze vier normen en de OPEN-normen ge-audit is, vermelden wij dit in het Keurmerkregister

Download nieuwe versie normenkader  

Het normenkader 2024.01 is te downloaden via deze link. Op pagina 4 staat een overzicht van de aanpassingen. 

Eerste certificaat XIS Keurmerk uitgereikt

Eerste XIS Keurmerk uitgereikt

Op maandag 18 december is voor de eerste keer een XIS Keurmerk uitgereikt aan een HIS-leverancier. Corine van Geffen, stuurgroeplid van het XIS Keurmerk, en directeur van Stichting LEGIO Martina Bartelink, verblijdden leverancier ChipSoft met het certificaat. 

Vlnr: Nicole Sterk-Versteeg (Teamleider Huisartsenzorg ChipSoft), Mark Lourens (Relatiemanager Huisartsenzorg ChipSoft), Hans Mulder (CEO ChipSoft), Corine van Geffen (stuurgroeplid XIS Keurmerk, bestuurslid InEen), Martina Bartelink (Directeur Stichting LEGIO)

Om de kwaliteit van de huisartsinformatiesystemen een impuls te geven, ontwikkelde Stichting LEGIO op verzoek van de huisartsenkoepels (NHG, LHV en InEen) een keurmerk. Met financiële steun van het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland kon het XIS Keurmerk – na jaren van voorbereiding – in juni van dit jaar officieel van start. 

Bijzonder moment

“Het overhandigen van het eerste keurmerk XIS is een bijzonder moment”, vindt Corine van Geffen, Vicevoorzitter van het bestuur van InEen en stuurgroeplid van het XIS Keurmerk. “ChipSoft heeft blijk gegeven van lef en ambitie.” Ook LEGIO-directeur Martina Bartelink vindt het uitreiken van het eerste certificaat een mijlpaal: “Nog geen enkele andere zorgsector heeft een keurmerk voor de informatiesystemen. Voor ons was ook alles nieuw. Want hoe regel je een keurmerk met elkaar? Wat zijn de minimale normen? Het is een leerproces. Dat we hier vandaag bij ChipSoft het eerste keurmerk kunnen overhandigen is kortom ook voor ons een mooi kerstcadeautje.”

Trots

Hans Mulder, CEO van ChipSoft, is trots dat het relatief nieuwe systeem HiX voor de huisartsenzorg als eerste HIS het keurmerk in ontvangst mag nemen: “Wij omarmen het XIS Keurmerk en soortgelijke initiatieven om innovaties binnen de huisartsenpraktijken te realiseren en om daar bovenop regionale samenwerking en gegevensuitwisseling verder te optimaliseren. Dit alles om de zorgverlener nog efficiënter te ondersteunen en de patiënt nog betere zorg te kunnen bieden. Wat ons betreft is dit pas het begin!”

XIS Keurmerk in podcast De Nulpraktijk

podcast de nulpraktijk xis keurmerk

De podcast-serie De Nulpraktijk van de redactie van Skipr en Zorgvisie, volgt de opzet van de innovatieve huisartsenpraktijk Hondsrugpark Gezond waarin een grote rol is weggelegd voor digitalisering. In de vierde aflevering vertelt Martina Bartelink, directeur van Stichting LEGIO, hoe het XIS Keurmerk bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van huisartsinformatiesystemen (HIS’en).

Huisartsen Karen Bloemendal en Sanne Rekers werken aan de huisartsenpraktijk van de toekomst. Ze noemen het huisartseninformatiesysteem (HIS) daarbij als een beperkende factor: “Je verzint dingen of je weet dat iets bestaat en technisch mogelijk is, maar om het dan ook voor elkaar te krijgen is niet altijd eenvoudig”. Ook het invoeren van het dossier van een nieuwe patiënt vergt vaak meer tijd en handwerk dan nodig zou moeten zijn.

XIS Keurmerk voor kwaliteitsimpuls

Martina Bartelink legt uit hoe het XIS Keurmerk moet gaan zorgen voor een kwaliteitsimpuls van de systemen: “Het XIS Keurmerk maakt inzichtelijk of een bepaald systeem voldoet aan een aantal minimale eisen vanuit de sector. Is dit wel veilig? Kan mijn systeem goed communiceren met andere partijen? De lat gaat elk jaar een stukje omhoog om stap voor stap de algehele kwaliteit te verbeteren zodat de systemen klaar zijn voor innovaties.” De normen zijn opgesteld in samenwerking met de huisartsenkoepels en gebruikersvereniging NedHis.
Deelname aan het keurmerk is niet verplicht voor leveranciers. Toch verwacht Bartelink dat het druk zet op de leveranciers om de kwaliteit te verhogen. De komst van het keurmerk sluit aan op het Actieplan van minister Kuipers om de situatie op de zorg-ict-markt te verbeteren. Het plan moet zorgen voor meer openheid, transparantie en innovatie en meer oog voor het publieke belang. De minister noemt het XIS Keurmerk als voorbeeld voor de basis van een vergunningenstelsel.

Podcast beluisteren

De podcast is te beluisteren via deze link: “De lat voor keurmerk huisartseninformatiesystemen gaat elk jaar omhoog”

IT-auditor XIS Keurmerk (vacature vervuld)

XIS Keurmerk vacature
Wij zoeken een ervaren IT-auditor met een kritische blik op normen en meetmethodes die samen met ons wil werken aan toekomstbestendige eerstelijns informatiesystemen. 

Over het XIS Keurmerk  

Het XIS Keurmerk is ontwikkeld om huisartsen meer grip te geven op de kwaliteit en kosten van hun informatiesystemen en de relatie afnemer-leverancier meer in balans brengen. Het keurmerk is een initiatief van de huisartsenkoepels (LHV, InEen, NHG) en koepel van HIS-gebruikersverenigingen NedHIS en wordt ondersteund door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.  

Van september 2018 tot september 2022 heeft Stichting LEGIO op verzoek van de initiatiefnemers een ontwerp gemaakt van het XIS Keurmerk en de invoering ervan en is onder meer een reglement en een concept normenkader opgesteld in nauw overleg met de belangrijkste spelers. De activiteiten zijn nu ondergebracht bij een onafhankelijke keurmerkorganisatie.

Profiel  

Als IT-auditor XIS Keurmerk ben je verantwoordelijk voor het vertalen van informatieprocessen in de huisartsensector naar de normenkaders HIS, KIS en HAPIS. Je werkt hierin samen met een CMIO, informatieanalist en normstellers vanuit diverse organisaties. Het meetbaar en toetsbaar opstellen van de normen in het normenkader, zodat deze kunnen worden gebruikt tijdens audits, is de belangrijkste taak van de IT-auditor.  Kennis van de zorg en in het bijzonder kennis van de huisartsenzorg is een pré.  

Vereisten  
 • Een afgeronde hbo- of wo-opleiding.   
 • Minimaal 3 jaar ervaring als IT-auditor, bij voorkeur in de zorgsector.  
 • Kennis van de zorgsector en de bijbehorende wet- en regelgeving. 
 • Kennis van ICT-systemen en -oplossingen die worden gebruikt in de zorgsector, zoals EPD’s, ECD’s, HIS’en, KIS’en, HAPIS’en.
 • Uitstekende analytische vaardigheden en in staat om complexe bedrijfsprocessen te begrijpen en te vertalen naar functionele specificaties.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om te communiceren met stakeholders op verschillende niveaus.
 • Ervaring met het schrijven van beleidsdocumenten
 • Proactieve houding en in staat om zelfstandig te werken.  
Duur van de opdracht  

De opdracht duurt van juli 2023 tot juni 2025 (met mogelijkheid tot verlenging)  

Inzet

Ongeveer 4 uur per week (op projectbasis) 

Reageren?

Reageren op deze vacature is niet langer mogelijk.

“XIS Keurmerk is voorbeeld vergunningenstelsel”

Minister Kuipers komt met een Actieplan om de situatie op de zorg-ict-markt ingrijpend te veranderen. Het plan moet zorgen voor meer openheid, transparantie en innovatie en meer oog voor het publieke belang. De minister noemt het door LEGIO ontwikkelde XIS Keurmerk als voorbeeld voor de basis van een vergunningenstelsel.

De minister wil onder meer af van de vrijblijvendheid in de zorg-ict-sector. In het plan staan daarom niet alleen voorstellen om bestuurders en leveranciers te ondersteunen, maar ook concrete manieren om verbeteringen af te dwingen. Zo overlegt VWS met de NZa over een mogelijk vergunningenstelsel voor toelating van ict-systemen tot de markt. Dat zou kunnen op basis van keurmerken en certificering, mits deze geen al te grote administratieve last opleveren.

XIS Keurmerk

Als voorbeeld haalt Kuipers het door Stichting LEGIO ontwikkelde XIS Keurmerk aan, een keurmerk voor eerstelijns informatiesystemen. De afgelopen jaren heeft LEGIO dit keurmerk vorm gegeven met een ontwerp, normenkader en reglement. Ook is de basis gelegd voor een bijbehorende beheer- en uitvoeringsorganisatie die wordt ondergebracht bij Stichting LEGIO. Voor de financiering heeft LEGIO subsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS. Zodra de financiering rond is, worden de activiteiten voor het keurmerk weer opgepakt.

Uitvoering IZA-afspraken

Het Actieplan van de minister moet de weg vrij maken voor de uitvoering van afspraken die gemaakt zijn in het IZA en de vereisten die de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) stelt. Kijk voor een overzicht van de overige punten uit het Actieplan op Rijksoverheid

Bron: Skipr